NIE ZNASZ PRZEPISÓW ?

BOISZ SIĘ KONTROLI PIP ?

CHCESZ UNIKNĄĆ KAR I ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ?

Z A P R A S Z A M Y ! ! !Art.207 k.p. stanowi, że Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Obowiązany jest chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy.


Art.212 k.p. osoba kierująca pracownikami jest obowiązana organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.


Art. 283 § 1 k.p. potwierdza, że osoba kierująca pracownikami spełnia w zakładzie pracy bardzo ważną rolę, gdyż z racji odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy sytuuje go na równi z pracodawcą. Przepis ten, stanowi że kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.


UWAGA !!!

Problematykę odpowiedzialności podejmuje również art. 220 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), który stanowi że kto, będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli działa nieumyślnie, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.